Palveluiden käyttöehdot

1. Sopimuksen syntyminen ja maksaminen

Sopimus syntyy, kun asiakas rekisteröityy palveluun. Mikäli asiakas tilaa maksullisen palvelun, tilaus on sitova. Aktivoitu tilaus laskutetaan jatkossa automaattisesti. Aktiivinen tilaus on peruutettava viimeistään 1 kuukausi (30 päivää) ennen seuraavan tilauskauden alkua. Palveluntarjoajalla on oikeus vaatia maksu kokonaisuudessaan ennen palvelun avaamista. Asiakkaasta johtuneesta syystä suljetun palvelun uudelleen avaamisesta veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukainen maksu.

Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan olla toimittamatta tilattua palvelua. Palveluntarjoajalla on oikeus periä erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen.

Toteutettu palvelu on palveluntarjoajan omaisuutta. Tilaaja saa palveluun käyttöoikeuden.

Palveluntarjoaja voi evätä asiakkaalta pääsyn palveluun, mikäli asiakas rikkoo käyttöehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy käyttöehtoja, ei hänellä ole oikeutta käyttää palvelua.

2. Asiakkaan vastuu

Asiakas on vastuussa järjestelmän käytöstä omalta osaltaan. Asiakas on vastuussa kaikesta lähettämästään ja tallentamastaan materiaalista, jota hyödynnetään järjestelmän toiminnassa. Asiakkaalla tulee olla käyttöoikeus lähettämäänsä aineistoon. Asiakkaan lähettämän materiaalin tulee noudattaa sen hetkisiä Suomen lakeja. Palveluntarjoajalla on oikeus olla käyttämättä materiaalia, tai poistaa materiaali, joka ei täytä näitä ehtoja.

Asiakas ei saa käyttää järjestelmää järjestelmän käyttöön liittymättömään toimintaan (roskapostitus, jne.). Asiakas ei saa kohdistaa järjestelmään ylimääräistä painetta (hakkerointi, löydettyjen virheiden hyödyntäminen järjestelmän toimintaperiaatteen vastaisesti). Asiakkaan on aina ilmoitettava mahdollisesta tietoturvapoikkeamasta, kuten tunnusten luvattomasta käytöstä tai tietomurrosta palveluntarjoajalle, ja ryhdyttävä omalta osaltaan asianmukaisiin toimiin tietomurron korjaamiseksi ja uusien tietomurtojen estämiseksi.

Asiakkaalla on vastuu reagoida palveluntarjoajan hänelle esittämiin pyyntöihin kuten kuten yhteyshenkilöön tai laskutustietoihin liittyviin tiedusteluihin sekä muihin järjestelmän toiminnan kannalta oleellisiin pyyntöihin 30 päivän sisällä pyynnön lähettämisestä. Mikäli asiakasta ei tavoiteta tämän ajan puitteissa, voi palveluntarjoaja purkaa palvelutilauksen.

Asiakas on itse vastuussa siitä, että järjestelmän toiminnan ja laskutuksen kannalta oleelliset tiedot ovat oikein. Asiakkaan on velvollisuus toimittaa palveluntarjoajalle tilauksen yhteydessä oikeat tiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset, palveluntarjoaja varaa oikeuden olla toimittamatta palvelua, tai sulkea jo olemassa olevan palvelun.

3. Palveluntarjoajan vastuu

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Palveluntarjoaja varaa oikeuden ensisijaisesti korjata virheen. Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta.

Palveluntarjoajan vastuu palveluiden tuottamisesta rajoittuu enintään niistä perittyihin maksuihin. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua palvelun käytöstä tai palvelun katkoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän käyttämiseen liittyvien muiden yritysten palveluista, kuten esimerkiksi hosting-palveluista tai asiakkaan internet-yhteydestä ja niiden aiheuttamista ongelmista.

Palveluntarjoaja sitoutuu ilmoittamaan toiselle osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä, jos se saa tietoa palveluntarjoajan tarjoaman palvelun (esim. Varastomaisteri) tai asiakkaan tunnuksien luvattomasta käytöstä tai muusta palvelun henkilötietoihin kohdistuvasta poikkeamasta. Palveluntarjoajan on tutkittava kaikki syyt tietomurtoon omalla vastuualueellaan ja ryhdyttävä omalta osaltaan asianmukaisiin toimiin tietomurron korjaamiseksi ja uusien tietomurtojen estämiseksi.

Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

4. Tietoturvapoikkeamat

Sekä palveluntarjoaja että asiakas sitoutuu ilmoittamaan toiselle osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä, jos se saa tietoa palveluntarjoajan tarjoaman palvelun (esim. Varastomaisteri) tai asiakkaan tunnuksien luvattomasta käytöstä tai muusta palvelun henkilötietoihin kohdistuvasta poikkeamasta. Kumpikin osapuoli tutkii kaikki syyt tietomurtoon omalla vastuualueellaan ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin tietomurron pysäyttämiseksi, sen vaikutusten lieventämiseksi sekä uusien vastaavien murtojen estämiseksi.

5. Tiedon päivittäminen

Asiakas voi päivittää perustietojaan ollessaan kirjautuneena järjestelmässä. Asiakas on itse vastuussa tietojen oikeellisuudesta, palveluntarjoaja ei ota vastuuta tietojen oikeellisuuden tarkastamisesta ulkopuolisista tietolähteistä. Palveluntarjoaja voi päivittää omasta tai asiakkaan aloitteesta tietoja, joiden on todettu tallentuneen rekisteriin virheellisinä. Asiakas on vastuussa tiedon oikeellisuudesta ja siitä, että mahdollinen laskutusosoite on oikea. Laskutusosoitteen muutoksesta voi ilmoittaa myynti@varastomaisteri.fi tai tuki@omenaboksi.com -osoitteisiin.

6. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Omenaboksin tarjoamiin palveluihin.
Nämä ehdot astuvat voimaan 25.5.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi, korvaten muut aiemmat sopimusehdot koskien palvelua.

7. Muut ehdot

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää toteutettuja töitä referensseinään ellei asiakas sitä erikseen kiellä.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Varsinais-Suomen käräjäoikeus.